kamil

gasior

 

gasior

kamil

 

BaYeK

gasior

 

gasior

disconnected! 

kamil

BaYeK

 

LoyalCorvus

kamil

 

kamil

disconnected! 

LoyalCorvus

disconnected! 

BaYeK

disconnected! 

Alphonse

entered the game! 

Alphonse

disconnected! 

Bolsonaro 2018

entered the game! 

Bolsonaro 2018

disconnected! 

Bolsonaro 2018

entered the game! 

Deuce0

entered the game! 

Deuce0

disconnected! 

Bolsonaro 2018

disconnected!